Wedstrijdbepalingen Watersportvereniging Sint-Annaland
Voor wedstrijden op de Oosterschelde en zijn mondingen, georganiseerd door Watersportvereniging Sint‐Annaland

Download de wedstrijdbepalingen als pdf

1 REGELS
1.1 De wedstrijden zijn onderworpen aan:

– de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) Watersportverbond Regels voor het wedstrijdzeilen 2017-2020

– deze Wedstrijdbepalingen.

1.2 Uitrusting
Zie Internationale Bijzondere Bepalingen. Voor alle wedstrijden moeten O.R.C.-club gemeten boten voldoen aan Categorie 4.

1.3 Van zonsondergang tot zonsopgang is deel 2 van de RvW niet van toepassing. Dan geldt, al naar gelang het vaargebied, het Binnenvaart Politiereglement of de Internationale Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaring op Zee (deel B)

2 MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS
2.1 Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld tijdens de briefing voorafgaande aan de wedstrijd.

2.2 VEILIGHEID VAN DE DEELNEMERS

De gehele bemanning van alle deelnemende zeiljachten is verplicht een Reddingsvest te dragen gedurende de wedstrijd. De kapitein van het deelnemende zeiljacht dient streng op deze bepaling toe te zien en dit voorafgaande aan de zeilwedstrijd te controleren.

3 WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN
3.1 Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal worden vermeld vóór het eind van de briefing voorafgaande aan de wedstrijd.

4 SEINEN OP HET STARTSCHIP
4.1 Seinen op het startschip zullen worden getoond aan een vlaggenmast.

4.2 Wanneer de vlag OW wordt getoond, wordt “1 minuut” vervangen door “niet minder dan 1 uur uitstel”

5 VLAGGEN
5.1 Tijdens de wedstrijden wordt in de achterstag de WSV vlag van Sint-Annaland gevoerd.

6 WEDSTRIJD- EN STARTGEBIED
6.1 Het wedstrijdgebied is de Oosterschelde. Bij het opstellen van de baanbeschrijvingen is gebruik gemaakt van de kaart 1805 uitgegeven door de Chef der Hydrografie, meest recente uitgave.

6.2 Het startgebied is gedefinieerd als het gebied 100 meter aan loef en aan lij en 50 meter aan weerszijden van de startlijn.

7 BANEN
7.1 De te zeilen banen, de merktekens, de volgorde waarin de merktekens moeten worden voorbijgevaren en de start- en finishlijn zijn beschreven in de bijlage wedstrijdbanen.
7.2 De te zeilen baan wordt tijdens de briefing voorafgaand aan de wedstrijd bekend gemaakt.

8 MERKTEKENS
8.1 Elke baan is verdeeld in rakken die beginnen en eindigen met een merkteken. Indien in de baanbeschrijving de naam van een vaarwater is opgenomen moeten op het betreffende rak de merktekens van het laterale en kardinale betonningssysteem aan de vaarwaterzijde worden voorbijgevaren en gelden deze merktekens als merkteken van de baan.

8.2 Op plaatsen waar behalve de normale betonning ook wintermerken liggen, dient de normale betonning aangehouden te worden.

9 DE START
9.1 De wedstrijden zullen worden gestart volgens de in regel 26 RvW weergegeven procedure. Een attentiesein (weghalen OW vlag met één geluidssein) zal worden gegeven 6 minuten vóór het waarschuwingssein van de eerste startgroep. Ook bij een herstart na een lang uitstel zal het attentiesein worden gegeven.

9.2 De startlijn is beschreven bij de banen.

9.3 Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven, moeten het startgebied vermijden.
U HOUDT MINIMAAL 100 METER AFSTAND VAN DE STARTLIJN, zodat andere boten vrijuit hun startpositie kunnen voorbereiden.

9.4 Een boot die later start dan 4 minuten na zijn startsein zal de score DNS krijgen.

9.5 Bij de start zal met een letterbord op het startschip de overheersende windsterkte als Laag, Middel of Hoog worden aangegeven. Deze is niet geldend voor de gehele dag en kan dus voor prijsuitreiking gewijzigd worden.

10 WIJZIGING VAN DE BAAN TIJDENS DE WEDSTRIJD
Voor banen langs uitgelegde merktekens geldt:

10.1 Om het volgende rak van de baan te wijzigen zal het wedstrijdcomité het oorspronkelijke merkteken (of de finishlijn) naar een nieuwe positie verplaatsen.

11 DE FINISH
11.1 De finishlijn zal liggen zoals vermeld in de wedstrijdbanen. Indien de banen ingekort worden, zal de begeleidingsboot met oranje vlag gelden als finishschip.

12 TIJDSLIMIETEN
12.1 Indien een schip later dan 90 minuten na de eerst gefinishte in zijn klasse nog niet gefinisht is zal aan deze boot DNF worden toegekend.

13 PROTESTEN EN VERZOEKEN OM VERHAAL
13.1 Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdkantoor. Protesten moeten daar worden ingediend binnen de protesttermijn.

13.2 De protesttermijn van een boot gaat in op het moment dat hij finisht. De duur van de protesttermijn is 30 minuten na finish.

13.3 Mededelingen over protesten zullen op het mededelingenbord bekend worden gemaakt, zo spoedig mogelijk na het indienen van het protest, om de deelnemers te informeren over plaats en tijdstip van de behandeling van de protesten, waarbij zij als partij of als getuige zijn betrokken. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om hiervan kennis te nemen. Indien men zich niet meldt bij het wedstrijd comité op het aangegeven tijdstip, zal het protest worden toegekend.

14 OFFICIËLE BOTEN
14.1 Comitéschepen zijn herkenbaar aan een verenigingsvlag of oranje vlag.

15 RADIOCOMMUNICATIE
15.1 Terwijl een boot wedstrijd zeilt zal hij geen radiosignalen uitzenden, noch radiosignalen ontvangen, die niet voor alle deelnemers beschikbaar zijn. Deze beperking is ook van toepassing op mobiele telefoons.

15.2 Op de Oosterschelde bestaat een uitluisterplicht. Boten die met marifoon zijn uitgerust, moeten uitluisteren en bereikbaar zijn op kanaal 68 deelnemers mogen niet zenden op dit kanaal. Indien men een noodsituatie waarneemt of zelf in een noodsituatie verkeert, dient men dit kanaal te gebruiken.

15.3 Het wedstrijd comité kan informatie over de positie van het startschip, de te zeilen baan en een tijdsein geven over de marifoon.

15.4 Het wedstrijdcomité kan, indien daarvoor de gelegenheid bestaat, in aanvulling op de vlaggenseinen, via de marifoon omroepen of er een individuele of een algemene terugroep is.

16 AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
16.1 Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. De organiserende vereniging noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, dood en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan vóór, tijdens of na de wedstrijden.

17 VERZEKERING
17.1 Iedere deelnemer is verplicht zijn boot deugdelijk te hebben verzekerd (wedstrijd – dekking) met een dekking voor wettelijke aansprakelijkheid van tenminste € 5.000.000 per gebeurtenis.

18 VEILIGHEID
18.1 Deelnemers die de wedstrijdbaan verlaten vóór het einde van een wedstrijd moeten het wedstrijdcomité hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en zich direct na terugkeer bij het Wedstrijdkantoor melden.
18.2. Ingeschreven boten die niet aan een wedstrijd deelnemen moeten dit zo spoedig mogelijk bij het Wedstrijdkantoor melden.

18.3. Indien één van de seinen “N boven H”, “OW boven H” of “OW boven A” op één of meer comité boten wordt getoond, moeten de boten van de betreffende klasse(n) direct naar de haven terugkeren. Het binnenlopen van een andere haven is slechts toegestaan in geval van nood. Indien boten een andere haven binnenlopen, moet dit direct telefonisch bij het Wedstrijdkantoor worden gemeld.

18.4 Boten die gaan starten moeten langs het startschip varen en zich ervan vergewissen dat het wedstrijd comité hen heeft opgemerkt en dit aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zij moeten daarbij hun zeilnummer duidelijk tonen.

18.5 Bij confrontatie met andere scheepvaart dan aan de wedstrijd deelnemende boten, moet men handelen overeenkomstig volgens de Internationale Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee of het Binnenvaart Politie Reglement, al naar gelang het vaargebied.

Indien een deelnemend zeiljacht de geldende regelgeving ten aanzien van Beroepsvaart niet respecteert door de Beroepsvaart te hinderen tijdens de wedstrijd, wordt deze deelnemer gediskwalificeerd.

18.6 In verband met de veiligheid van de vaart moeten deelnemers uitluisteren en bereikbaar zijn op de voorgeschreven marifoonkanalen. Ze moeten de aanwijzingen van de verkeerscentrale stipt opvolgen. De wedstrijden kunnen door de wedstrijdleiding of door de hoofdverkeersleider worden afgebroken als de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven of de scheepvaart hinder zal gaan ondervinden van de pleziervaart.

19 CONTROLES
19.1 De zeilcommissie of hierdoor aangewezen personen kunnen tijdens de wedstrijddag controles uitvoeren op klassenvoorschriften en op voorgeschreven uitrusting. Deelnemers dienen aan deze controles mee te werken, onder andere door zich op de aangegeven tijd en plaats te melden.

20 DEELNEMERSLIJST
20.1 De deelnemers worden bekend gemaakt tijdens de briefing voorafgaande aan de wedstrijd.

21 UITSLAGEN
21.1 Na afloop van de wedstrijd op een dag worden de uitslagen bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking. Daarna worden de uitslagen gepubliceerd op de website.

22 WEDSTRIJDVERKLARING
22.1 Na het beëindigen van de wedstrijd moet de deelnemer een door het wedstrijd comité verstrekte wedstrijdverklaring invullen en ondertekend inleveren, inhoudende dat de wedstrijd volgens de regels is gezeild. Ook moet de finishtijd worden ingevuld en de zeilnummers van de boten die voor en na hem eindigden. Dit dient plaats te vinden 30 minuten na finish.

22.2 Een boot die niet voldoet aan WB 35.1 kan door het wedstrijdcomité in de resultaten worden opgenomen als te hebben opgegeven na de wedstrijd te hebben beëindigd (RAF).

23 OPGEVEN VAN DE WEDSTRIJD
23.1 Een boot die opgeeft moet:

a) zijn nationale vlag zetten en de klassenvlag wegnemen,
b) zijn opgeven op zijn wedstrijdverklaring vermelden,
c) zo snel mogelijk het wedstrijdcomité op de hoogte stellen.