Havenreglement

Het Havenreglement is te vinden op het publicatiebord in de haven, te verkrijgen op het havenkantoor en is hier te downloaden als pdf.  Hieronder een samenvatting:

 • Het Havenreglement geldt voor het gehele haventerrein van de watersportvereniging Sint-Annaland, bestaande uit de jachthaven, taluds, terreinen, steigers, afrastering, constructies, bebouwing, wegen en paden, alsmede de meerboeien van de watersportvereniging in de Krabbenkreek.
 • De havengebruiker is gehouden in dit gebied orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen, dat hij/zij door zijn/haar gedrag of kleding aanstoot geeft.
 • Passanten moeten zich direct bij aankomst melden bij de havenmeester en af te meren op de aangewezen ligplaats. Bij de havenmeester kan vooraf het havengeld worden voldaan, kan elektriciteit worden ingeschakeld en kan een code voor het toegangshek worden verkregen.
  De ligplaatshouder is verplicht zijn vaartuig deugdelijk af te meren en te voorkomen dat eigendommen van anderen worden beschadigd.
 • Iedere eigenaar c.q. ligplaatshouder is aansprakelijk voor de door hem of zijn vaartuig veroorzaakte schade aan de jachthaven zoals omschreven onder punt 1.
 • Watersportvereniging Sint-Annaland is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan personen of goederen, ongeacht de aard of oorzaak. Dat geldt ook voor verlies of diefstal van enig goed. Het gebruik van de jachthaven vindt plaats voor eigen risico van de ligplaatshouder. 
 • Havengebruikers zijn verplicht de aanwijzingen van de havenmeester stipt en onmiddellijk op te volgen.

Om het verblijf voor iedereen te veraangenamen, moeten de volgende regels in acht worden genomen. Het is verboden:

 • Hinderlijk geluid/lawaai te maken.
 • Een toegangshek open te laten staan.
 • Vuil of afval anders dan in de daarvoor bestemde container achter te laten.
 • Met afvalstoffen zoals olie, vet, brandstof, bilgewater, huishoudelijk afval, de inhoud van chemische toiletten e.d. de jachthaven te verontreinigen.
 • Op de steigers, de terreinen en in de opstallen van de watersportvereniging licht ontvlambare en brandbare stoffen op te slaan en/of te verbranden.
 • Op de steigers, de terreinen en in de opstallen van de watersportvereniging te barbecueën, anders dan op de hiervoor aangewezen barbecueplaats.
 • Aan boord te barbecueën, anders dan met een gesloten barbecue systeem, zoals een Cobb, voorzien van de originele brandstof (Cobb stone).
 • In de haven te zwemmen.
 • In de haven toiletten te gebruiken, die rechtstreeks in het water lozen (onderwatertoiletten).
 • Hondenpoep achter te laten.
 • Te fietsen op de steigers.
 • Het oppervlaktewater en de bodem op enigerlei wijze te verontreinigen.
 • Leidingwater te gebruiken voor het schoonspoelen van de boot, behalve indien de slang is voorzien van een afsluitbare sproeikop. Dit om te voorkomen dat het leidingwater ongebruikt wegloopt.
 • Vallen hoorbaar tegen de mast te laten slaan.
 • Langer dan gedurende 48 uur aaneengesloten afgemeerd te liggen aan de meerboeien van de watersportvereniging in de Krabbenkreek. 

WSV Sint-Annaland is één van de mooist gelegen en best geoutilleerde getijdenhavens in de Zeeuwse delta, gelegen aan de Krabbenkreek, een zijarm van de Oosterschelde. 

De jachthaven is bij elk tij toegankelijk (diepte ingang 2,70 m bij LLWS).

Postadres:
Postbus 6
4697 ZG Sint-Annaland

E: siraterces.[antispam].@wsv-sint-annaland.nl

Bezoekadres:
Havenweg 12
4697 RL Sint-Annaland

Havenmeester:
T:  +31 166 653 079

VHF kanaal 31

retseemnevah.[antispam].@wsv-sint-annaland.nl

Bezoek ook