Het havenreglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2019.

1. Het havenreglement geldt voor het gehele haventerrein van de jachthaven Sint-Annaland, bestaande uit de jachthaven, taluds, terreinen, steigers, afrastering, constructies, bebouwing, wegen en paden, alsmede de meerboeien van de WSV in de Krabbenkreek.
2. De havengebruiker is gehouden in genoemd gebied orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen, dat hij door zijn gedrag of kleding aanstoot geeft.
3. Het is verboden:

 • Hinderlijk geluid / lawaai te maken.
 • Een toegangshek te laten open staan.
 • Vuil of afval anders dan in de daarvoor bestemde container achter te laten.
 • Met afvalstoffen zoals olie, vet, brandstof, bilgewater, huishoudelijk afval, de inhoud van chemische toiletten e.d. de jachthaven te verontreinigen.
 • Op de steigers, de terreinen en in de opstallen van de vereniging licht ontvlambare en brandbare stoffen op te slaan en/of te verbranden.
 • Op de steigers, de terreinen en in de opstallen van de vereniging te barbecueën, anders dan op de hiervoor aangewezen barbecue plaats.
 • Aan boord te barbecueën, anders dan met een gesloten barbecue systeem (zoals een Cobb), voorzien van de originele brandstof (Cobb stone).
 • In de haven te zwemmen.
 • Onderwater toiletten aan boord die in het water lozen te gebruiken binnen de haven.
 • Hondenpoep achter te laten.
 • Te fietsen op de steigers.
 • Het oppervlakte water en de bodem op enigerlei wijze te verontreinigen.
 • Kraanwater aan te wenden voor het afspoelen en wassen van de boot, uitgezonderd wanneer de slang is voorzien van een afsluitbare sproeikop. Het is dus niet toegestaan om kraanwater ongebruikt te laten lopen.
 • Vallen hoorbaar tegen de mast te laten slaan.
 • Langer dan gedurende 48 uur aaneengesloten afgemeerd te liggen aan de meerboeien van de WSV in de Krabbenkreek.

4. De gast en/of passant dient zich bij binnenkomst direct bij de havenmeester te melden en de ligplaats te nemen die door de havenmeester wordt aangegeven. Bij de havenmeester dient het havengeld te worden voldaan, kan elektriciteit worden ingeschakeld en kan een code voor het toegangshek worden verkregen.
5. De ligplaatshouder is verplicht zijn vaartuig deugdelijk af te meren en van de nodige stootwillen te voorzien.
6. Watersportvereniging Sint-Annaland is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed. Het gebruik van de jachthaven vindt derhalve plaats voor eigen risico van de ligplaatshouder. Iedere eigenaar, c.q. ligplaatshouder is aansprakelijk voor de door hem of zijn vaartuig veroorzaakte schade aan de jachthaven zoals omschreven onder punt 1.
7. Havengebruikers zijn verplicht de aanwijzingen van de havenmeester stipt en onmiddellijk op te volgen.

Het volledige havenreglement is te verkrijgen op het havenkantoor, is aangeplakt op het publicatiebord in de haven en is te downloaden als pdf.