Watersportvereniging Sint-Annaland heeft de Blauwe Vlag als erkenning voor een schone en veilige haven. In 2009 kreeg de watersportvereniging voor de eerste keer de blauwe vlag uitgereikt als onderscheiding voor een goed milieu- en veiligheidsbeleid. Alle jaren daarna mochten we de Blauwe Vlag fier laten wapperen in onze haven.

Voor de watersportvereniging kunnen we het zien als de bekroning op de vele inspanningen in het verbeteren van de haven en de voorzieningen.

Wat betekent dit nu voor leden en passanten?

 • Water en kades zijn schoon
 • Goede hygiënische sanitaire voorzieningen zijn in voldoende mate aanwezig
 • Er is een gescheiden afval-inzamelsysteem voor alle afvalstromen
 • Lozing van afvalwater in de haven is verboden
 • Reddings- en blusmaterialen zijn aanwezig
 • Er is een havenreglement en gedragscode voor bezoekers
 • Er is een informatiebord over hoe om te gaan met natuur en milieu

 

De Blauwe Vlag krijgen, betekent de Blauwe Vlag houden…

Voor het behouden van de Blauwe Vlag worden jaarlijks controles uitgevoerd. Voor de watersportvereniging betekent dit het bijhouden van een milieu-logboek en het opstellen van een lange termijn milieu- en veiligheidsplan. Het laatste moet uiteraard passen in een algeheel beleidsplan, opgesteld door het bestuur.

Zelf het Blauwe Vaantje voeren…

Ook individuele schepen die een bijdrage willen leveren aan het milieu en dit kenbaar willen maken kunnen het Blauwe Vaantje voeren ten teken dat ze zich houden aan de Gouden gedragsregels. Kun je je hierin vinden, haal dan het aanvraagformulier op www.blauwevlag.nl/ en stuur het ondertekende formulier naar de Stichting KMVK. U krijgt het Blauwe Vaantje dan zo snel mogelijk thuis gestuurd.

Gouden gedragsregels

 • Ik gooi geen afval in het water, langs de kust of oever.
 • In kustwateren en in kwetsbare gebieden laat ik geen water uit het toilet weglopen.
 • Ik gooi geen giftig of gevaarlijk afval (olie, verf, lege batterijen, schoonmaakmiddelen, enz.) in het water. Dergelijke afvalstoffen doe ik in de daarvoor bestemde containers in de jachthaven.
 • Afval dat daarvoor in aanmerking komt, lever ik in voor recycling (glas, papier, enz.). Ik moedig anderen aan dit ook te doen.
 • Bij aanschaf van verf, aangroeiwerende middelen, verf-afbijtmiddelen, schoonmaakmiddelen, enz. kies ik de meest milieuvriendelijke producten.
 • Vervuiling of andere overtredingen van de milieubepalingen rapporteer ik onmiddellijk aan de autoriteiten.
 • Bij het vissen maak ik geen gebruik van ongeoorloofde methoden en ik vis niet in perioden waarin dat verboden is.
 • Ik bescherm dieren en planten in het water en verstoor geen broedende vogels.
 • Ik respecteer kwetsbare en beschermde natuurgebieden.
 • Ik vermijd beschadiging van o.a. de zeebodem, bijvoorbeeld bij het voor anker gaan.
 • Ik zorg ervoor dat ik geen visgronden en vistuig verstoor.
 • Ik koop of gebruik geen voorwerpen die gemaakt zijn van beschermde diersoorten of van archeologische vondsten onder water.
 • Ik spoor andere watersporters aan om zich eveneens om het milieu te bekommeren.